Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Servei de neteja de la llar

Descripció:
És un servei per prestar ajuda en la realització de les tasques de neteja domèstica i del manteniment de l’ordre al domicili. Es tracta d’una neteja de xoc un sol cop l’any. La finalitat és procurar uns mínims en les condicions higièniques dels habitatges i prevenir-ne, per tant, el deteriorament. Aquest servei s’adreça a persones grans de més de 75 anys que viuen soles o amb un acompanyant que, pel fet de tenir un nivell d’autonomia limitat, no pot realitzar personalment la neteja de la llar.

Persones destinatàries

Persones de més de 74 anys que viuen soles o amb un acompanyant que pel fet de tenir un nivell d’autonomia limitat no pot realitzar personalment la neteja de la llar, circumstància valorada pels tècnics de Departament de Benestar Social, amb el vistiplau de la regidora de benestar social.
Excepcionalment persones i/o famílies que per motius de salut o problemàtica social greu necessiten una neteja a la llar circumstància valorada pels tècnics de Departament de Benestar Social, amb el vistiplau de la regidora de benestar social.

Requisits d’accés

-Estar empadronat a Torelló.
-Persones més grans de 74 anys, que viuen soles i que no superin 1,5 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
-Persones més grans de 74 anys, que viuen amb una altra persona amb una dependència igual o superior al grau II nivell 2 i que no superin 1,5 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
-Persones i/o famílies que no superin 1,5 vegada l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), amb problemes greus de salut o problemàtica social greu.

Documentació acreditativa

-Certificat de convivència
-Fotocòpia del DNI de la persona beneficiaria
-Resolució del grau de la dependència
-Certificat de pensió o declaració de la renda

Tramitació i concessió

La sol·licitud s’ha de presentar en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa al Departament de Benestar Social.
La resolució serà dictada per l’alcalde de l’Ajuntament de Torelló en un termini màxim d’un mes des de la sol·licitud.
Si s’accepta es prestarà el servei dins dels 30 dies següents a la notificació de la resolució, sempre i quan la subvenció que ho fa possible, segueixi vigent. La resolució es notificarà a la persona interessada i al departament de Benestar Social .

On trobar el servei:
Ajuntament (benestar social i salut pública)
Ronda del Puig, 2
08570 - Torelló
Telèfon: 93 859 36 12
Fax: 93 850 55 89
e-mail: benestarsocial@ajtorello.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s'obre a la tarda)

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: