Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Avui dilluns 29, ple ordinari del mes de juliol

Data de publicació: 29.07.19 10:45
La Sala Noble de Can Parrella acollirà, avui dilluns 29 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, la sessió plenària corresponent al mes de juliol.

Ordre del dia del Ple ordinari del 29 de juliol de 2019

1.- Actes pendents d'aprovar
1.1.- Sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2019

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA- Proposta de festes locals per a l'any 2020
2.2.- EDUCACIÓ - Pròrroga contracte llar infants Blancaneus
2.3.- EDUCACIÓ - Pròrroga contracte llar infants La Cabanya
2.4.- SECRETARIA - Resolució del contracte de serveis de manteniment dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals
2.5.- SECRETARIA - Pròrroga del servei d'abastament d'aigua potable i sanejament
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS - Acord pagament IVA i IRPF a l'ATC nou consistori
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 2/2019
2.8.- SERVEIS ECONÒMICS - Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 16/2019 per transferències de crèdit i crèdit extraordinari
2.9.- SERVEIS ECONÒMICS - Actualització de la retribució del servei de subministrament d'aigua de Sorea SAU a 1 de gener de 2019
2.10.- SERVEIS ECONÒMICS - Expedient de modificació de pressupost 18/2019 per transferències de crèdit i crèdit extraordinari

3.- Control de l'acció de govern
3.1.- Moció del grup municipal CUP per al seguiment i control de l'aplicació dels acords inclosos a les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Torelló
3.2.- Moció del grup municipal Junts per Catalunya per instar a l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló a respectar el cabal ecològic dels rius Ges i Fornés en períodes de sequera i de baix cabal
3.3.- Moció conjunta dels grups municipals CUP Torelló, Junts per Catalunya i PSC per tal que els grups municipals de l'oposició puguin assistir a les juntes de govern local de l'ajuntament de Torelló
3.4.- Donar compte d'un decret de modificació del decret de creació i composició de la Junta de Govern Local
3.5.- Donar compte al Ple de la Resolució de l'Alcaldia de la liquidació del pressupost 2018
3.6.- Decrets aprovats des de l'última sessió plenària
3.7.- Donar compte al Ple del compliment dels indicadors de solvència i estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de l'exercici 2018
3.8.- Donar a conèixer un decret de modificació del decret de delegacions de l'alcalde als regidors
3.9.- Donar compte de les actes de la JGL aprovades des de l'última sessió ordinària del ple

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes
5.1.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP en relació a les actuacions i/o intencions de l'actual equip de govern per tal de donar compliment a la moció que es va aprovar a l'anterior legislatura per demanar a la Diputació de Barcelona que procedeixi a fer una actuació per a la seguretat dels vianants en el tram entre Torelló i Vila-Seca

6.- Informacions

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: