logo

Mapa del web

Per plegar o desplegar els menús cal fer clic a la icona. Per accedir a la pàgina cal fer clic al nom de la pàgina.

Ajuntament
Alcaldia
Salutació de l'alcalde
Escriure una carta
Consistori
Alcalde
Regidors
Organigrama
Competències i funcions
Agenda política
Grups municipals
Departaments
Organització municipal
Ple municipal
Calendari de sessions
Ordre del dia
Seguiment de les mocions
Actes de plens
Actes de plens (antigues)
Resolucions i decrets
2020
2019
2018
2017
2016
Junta de Govern Local
Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2016)
Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2017)
Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2018)
Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2019)
Extracte de sessions de Junta de Govern Local (2020)
Comissions informatives
Pressupost municipal
Pressupostos 2009
Pressupostos 2010
Pressupostos 2011
Pressupostos 2012
Pressupostos 2013
Pressupostos 2014
Pressupostos 2015
Pressupostos 2016
Pressupost detallat 2016
Execució trimestral del pressupost
Modificacions del pressupost
Comparador de pressupostos
Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2016
Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
Pressupostos 2017
Pressupost detallat 2017
Execució trimestral del pressupost 2017
Modificacions del pressupost
Comparador de pressupostos
Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2017
Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
Pressupostos 2018
Pressupost detallat 2018
Execució trimestral del pressupost 2018
Modificacions del pressupost
Comparador de pressupostos
Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2018
Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual
Pressupostos 2019
Pressupost detallat 2019
Execució trimestral del pressupost 2019
Modificacions del pressupost
Comparador de pressupostos
Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2019
Pressupostos 2020
Pressupost detallat 2020
Execució trimestral del pressupost 2020
Modificacions del pressupost
Comparador de pressupostos
Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2020
Normativa municipal
Reglaments
Ordenances
Ordenances fiscals 2008
Ordenances fiscals 2009
Ordenances fiscals 2010
Ordenances fiscals 2011
Ordenances fiscals 2012
Ordenances fiscals 2013
Ordenances fiscals 2014
Ordenances fiscals 2015
Ordenances fiscals 2016
Ordenances fiscals 2017
Ordenances fiscals 2018
Ordenances fiscals 2019
Ordenances fiscals 2020
Estatuts
Bases reguladores
Urbanisme municipal vigent
PEU Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló
Fitxes
Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)
Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)
Béns Inventariats (BI)
Béns Protegits Urbanísticament (BPU)
Recorreguts Paisatgístics (RP)
Plànols
Memòria
Pla Local de l'Habitatge
Pla General d'Ordenació Municipal
Modificacions del Pla General d'Ordenació Municipal
Planejament derivat aprovat
Pla parcial La Creu I
Pla parcial Mas Les Vinyes II
Trama urbana consolidada (TUC)
Convenis urbanístics
Planejament vigent
Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica
Plans municipals
Mocions i manifestos
Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament
Bases generals
Oferta pública d'ocupació
Històric
Oferta pública d'ocupació (2013)
Oferta pública d'ocupació (2014)
Oferta pública d'ocupació (2015)
Oferta pública d'ocupació (2016)
Oferta pública d'ocupació (2017)
Oferta pública d'ocupació (2018)
Oferta pública d'ocupació (2019)
Processos selectius
Històric processos selectius
Processos selectius (2013)
Agent de policia local (procés tancat)
Arquitecte (procés tancat)
Borsa d’agents de policia interins (procés tancat)
Borsa treballadors/es socials (procés tancat)
Processos selectius (2014)
Borsa caporals interins (promoció interna) (procés tancat)
Borsa d'agents de policia interins (procés tancat)
Borsa de personal administratiu (procés tancat)
Borsa de personal tècnic d'esports (procés tancat)
Processos selectius (2015)
Processos tancats 2015
Agent policia local (procés tancat)
Agents policia local
Borsa d'agents de policia interins (procés tancat)
Borsa de personal administratiu
Operari/ària serveis generals-notificador/a
Substitució del tècnic/a de Diversitat i Ciutadania (procés tancat)
Tècnic/a d'Administració General (procés tancat)
Tècnic/a de dinamització econòmica i social (procés tancat)
Processos selectius (2016)
Processos tancats 2016
Auxiliar de biblioteca
Col·laborador/a de ràdio
Tècnic/a mig informàtic
Borsa d'agents de policia interins
Tècnic/a de Cultura
Administratiu en pràctiques vinculat a garantia juvenil
Tècnic/a d'Administració General
Processos selectius (2017)
Processos tancats 2017
Conserge d’instal·lacions esportives
Administratiu/iva
Agent de policia local
Conserge instal·lacions educatives
Processos selectius (2018)
Processos tancats 2018
1 agent de policia local
Agents de policia local
Arquitecte
Enginyer
Personal brigada municipal
Processos selectius (2019)
Processos tancats 2019
2 places caporal policia local (promoció interna)
3 places administratiu/iva
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a
Borsa d’agents interins de policia local
Enginyer/a interí/ina
Provisió interna per concurs de mèrits d’un lloc de treball d’agent de policia local
Administratiu/iva funcionari interí/na i borsa de treball
Arquitecte/a tècnic/a interí/ina
2 places caporal/a policia local (mobilitat interadministrativa)
Tècnic/a d’administració general
Tresorer/a
2 places caporal/a (promoció interna oberta)
Processos selectius (2020)
2 places caporal/a policia local (promoció interna oberta)
Enginyer/a interí
Borsa d’agents interins/es de policia local
5 places agent policia local (funcionaris/àries de carrera)
Plans d'ocupació (finançats per la Diputació de Barcelona)
Plans d'ocupació 2019 (1a edició)
Auxiliar administratiu/va
Tècnic/a de comunicació
Plans d’ocupació 2019 (2a edició)
Administratiu/iva
Dinamitzador/a activitats infància i joventut
Tècnic/a auxiliar de suport àrea de Serveis Territorials
Orientador/a laboral (declarat desert)
Orientador/a laboral (obert)
Oficial/a de primera paleta
Oficial/a de segona paleta
Històric plans d'ocupació
Plans d'ocupació 2014 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Plans d'ocupació 2017 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Auxiliar de la llar
Treballador/a social
Plans d'ocupació tancats 2017
Auxiliar administratiu
Enginyer
Plans d'ocupació 2015 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Auxiliar de la llar
Auxiliars administratius/ves
Enginyer tècnic industrial
Insertor/a laboral
Oficial de 1a brigada
Oficial de 2a brigada
Tècnic/a informàtic/a
Tècnic/a mig de benestar social
Tècnic/a mig de comerç
Plans d'ocupació 2018 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Auxiliar de la llar
Plans d'ocupació DIBA (3ª fase)
Operari/ària polivalent oficial de primera
Orientador/a laboral
Tècnic/a de comunicació
Tècnic/a de prevenció de riscos
Tècnic/a de serveis territorials
Tècnic/a mig d'esports
Plans d'ocupació 2016 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Línia 1
Auxiliar administratiu
Enginyer tècnic industrial
Tècnic/a mig d'ocupació
Tècnic/a mig de benestar social
Línia 2
Auxiliar de la llar
Conserge d'esports
Oficial de 1a brigada
Oficial de 2a brigada
Segona convocatòria plans d'ocupació 2015 (finançats per la Diputació de Barcelona)
Enginyer tècnic industrial
Transparència institucional
Informació relativa al delegat de protecció de dades
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics
Transparència econòmica i financera
Informació econòmica i financera
Pressupost municipal
Deute
Proveïdors
Període mig de pagament a proveïdors
Període mig de pagament a proveïdors (actualitzat)
Període mig de pagament a proveïdors (2016)
Període mig de pagament a proveïdors (2015)
Certificats de ple del període mig de pagament a proveïdors
Estabilitat i sostenibilitat financera
Estabilitat
Sostenibilitat
Indicadors de gestió econòmica
Cost efectiu dels serveis
Cost efectiu dels serveis (2018)
Cost efectiu dels serveis (2017)
Cost efectiu dels serveis (2016)
Cost efectiu dels serveis (2015)
Cost efectiu dels serveis (2014)
Relació de factures
Cost campanyes institucionals
Informes Sindicatura de Comptes
Contractació i convenis
Actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes
Contractes adjudicats segons el procediment
Criteris interpretatius de contractació
Relació de proveïdors
Convenis de col·laboració
Ajuts atorgats
Retribucions dels directius beneficiaris de subvencions
Avaluació de polítiques i serveis públics
Enquestes ciutadanes
Avaluació i seguiment del PAM
Consells municipals
Consell Escolar Municipal
Consell Municipal d'Esports
Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública
Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
Consell de Participació Ciutadana del Teatre Cirvianum
Atenció al ciutadà
Oficina virtual d'atenció al ciutadà
Oficines d'atenció
Telèfons emergències
Companyies de serveis
Transport públic
Incidències de serveis
Incidències de trànsit
Atenció al client dels contractes de gestió de serveis públics
Informes del Síndic de Greuges
Impostos
Memòries i documents informatius
Incidències de la via pública
El municipi
Descripció del municipi
Torelló al llarg de la història
El municipi en xifres
Equipaments
Entitats
Festes locals
Pregons de la Festa Major i de la Diada
Pregons de Festa Major
Pregons de la Diada Nacional de Catalunya
Imatges del municipi
Actualitat
Notícies
Agenda
Butlletí digital
Àmbits temàtics
Urbanisme
Pla general d'ordenació del sol urbà
Benestar social
Salut pública
Analítiques d'aigua
Analítiques 2015
Desembre 2015
Novembre 2015
Octubre 2015
Setembre 2015
Agost 2015
Analítiques 2016
Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016
Maig 2016
Juny 2016
Juliol 2016
Agost 2016
Setembre 2016
Octubre 2016
Novembre 2016
Desembre 2016
Analítiques 2017
Gener 2017
Febrer 2017
Març 2017
Abril 2017
Maig 2017
Juny 2017
Juliol 2017
Agost 2017
Setembre 2017
Analítiques 2018
Gener 2018
Febrer 2018
Març 2018
Abril 2018
Maig 2018
Juny 2018
Juliol 2018
Agost 2018
Setembre 2018
Octubre 2018
Novembre 2018
Desembre 2018
Analítiques 2019
Gener 2019
Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Maig 2019
Juny 2019
Juliol 2019
Agost 2019
Setembre 2019
Octubre 2019
Novembre 2019
Desembre 2019
Analítiques 2020
Gener 2020
Febrer 2020
Març 2020
Abril 2020
Maig 2020
Juny 2020
Juliol 2020
Seguretat Ciutadana i Mobilitat
Promoció econòmica
Servei d'Ocupació
Ocupació_adreça
Cultura
Ensenyament
Comerç
Turisme
Esports
Infància i joventut
Medi ambient
Polítiques d'igualtat
Participació Ciutadana
Pressupostos participatius 2018
Els criteris
Les propostes
La votació
Com es podrà votar
I després?
L'Arxiu Municipal de Torelló
102 anys de la inauguració del Laboratori ictiogènic
34 edicions de Cinema de Muntaya
40 anys de l'Onze de Setembre a Sant Boi de Llobregat
50 anys del Pont de Conangell
80 anys de l'esclat de la Guerra Civil. La constitució del Comitè Revolucionari Antifeixista de Torelló
Arxiu_horaris
Consulta a l'Arxiu municipal de Torelló
Difusió i Servei didàctic
Difusió
Servei Didàctic
Els fets d'octubre de 1934 a Torelló
Els Jocs Florals de 1948
Francesc Xavier Parés, el torellonenc que va fotografiar el monestir de Sixena
L'Aparador de l'arxiu
10 anys del Servei d'Arxiu al Mas Prat
11 de maig de 1980, 1a edició del Mercat del Trasto
14 d’abril: 86 anys de la proclamació de la 2a República
31 anys de la Gran Nevada
67 anys de la visita de la Mare de déu de Fàtima
7 de novembre: 'Cel Amunt, Sant Fortià!'
80 anys de l'assassinat de l'alcalde Josep Rosanes
85 anys del I Curset de Gramàtica Catalana a Torelló
90 anys de la mort del farmacèutic Francesc X. Vergés
El Referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN
Festa Homenatge a la Vellesa
La Celebració del Carnava el febrer de 1926
La polèmica de les processons de Setmana Santa de 1932
Les eleccions municipals del gener de 1934
Les Torneries de Torelló a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929
L'Arxiu
Arxiu Fotogràfic
Fons i col·leccions fotogràfiques
Arxiu Serveis
Eines de l'arxiu
Calendari de conservació i règim d'accés documental
L'Avaluació
Quadre de Classificació
Registre d'eliminació de documents
Fons documentals / Quadre de fons
Hemeroteca
Capçaleres
La Veu del Ter
1929
1930
1931
1932
1933
1934
Torelló (1934 - 1936)
1934
1935
1936
Torelló (1934 - 1936) Detall apartat
Recursos
Llibre del Consell Municipal
Projecte de refugi antiaeri a la plaça Nova
Memòria històrica
El soldat del Puig
El soldat del Puig
Actes Comissió Soldat del Puig
Exhumació de la fossa
Estudi genètic
El Memorial
Procés participatiu
Víctimes de desaparició forçada
Programa d'identificació genètica
Webs locals
Àrea Bàsica de Salut La Vall del Ges
Beca Segimon Serrallonga
Biblioteques municipals
Carnaval de Terra Endins
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Consorci del parc empresarial Mas les Vinyes-Osona Nord
Festa Major
Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló
Festus - Festival Jove d'Arts al Carrer
GesBisaura Boscos del Prepirineu
Guifi.net
Museu de la Torneria
Portal d'entitats de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ràdio Ona
Salavirtual.cat
Teatre Cirvianum
Torelló Jove
Viver d'empreses
Xarxa de Debat Educatiu
FIRMADOCWEB
Rebost Cultural
Arts escèniques - dansa
Arts escèniques - teatre i circ
Arts plàstiques i visuals
Audiovisuals activitats locals
Carnaval de Terra Endins
El Rebost de Nou 69 Teatre
El Rebost de Xarxa
Enllaços a recursos diversos
Monogràfics de Festa Major
Museus, història i arxius
Música
Públic familiar i infantil
Recursos literaris
Revistes i publicacions
Sant Jordi 2020
Segimon Serrallonga


Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20