Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Treball als Barris 2019

Descripció:
El Projecte Treball als barris, subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pretén donar suport de manera prioritària als territoris que, per les seves característiques concretes, requereixen d’una atenció especial. Això es vetlla a través d’accions orientades des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial.

Amb una subvenció atorgada de 264.105,63 euros, Torelló tornarà a executar el Projecte “Treball als Barris” al Nucli Antic fins a finals de l’any 2020. L’objectiu general del Pla d’execució anual és aconseguir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del nucli antic de Torelló.

El projecte inclou accions ocupacionals que tenen com objectiu, a més a més d’oferir la possibilitat de treballar a persones que es troben en situació d’atur, que aquestes puguin adquirir i millorar les meves competències laborals, per incrementar la seva ocupabilitat, al mateix temps que enriquir el territori mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social.

La convocatòria de Treball als Barris 2019 permetrà la contractació de 17 persones. Els diferents projectes aprovats per la convocatòria d’aquest any són:

Per un nucli antic sostenible.

Les tasques desenvolupades dins d’aquesta acció van destinades a millorar les condicions urbanes en tota la seva globalitat, per així contribuir a que el nucli antic sigui una zona sostenible i agradable pels veïns i veïnes, com per qualsevol persona que hi transiti. Les tasques que es desprenen del projecte, per exemple manteniment de via pública i manteniment de mobiliari urbà, entre d’altres, les realitzarà una brigada conformada per 7 persones:

1 coordinador/a de brigades
1 pintor oficial de 2a
2 pintors oficials de 1a
1 paleta oficial de 2a
2 paletes oficials de 1a


Suport als serveis de proximitat i atenció a les persones vulnerables.

Una societat justa és aquella que tothom té les mateixes oportunitats per accedir als recursos normalitzats. Actualment hi ha diferents col·lectius que podem considerar molt vulnerables. Per una banda, ens trobem que el procés d’envelliment, dona com a resultat un augment constant del contingent de persones grans i, per altra banda, cada vegada augmenta més el col·lectiu de persones amb pobresa econòmica. El nucli antic de Torelló no és excepció d’aquest fenomen.

Per donar resposta a algunes d’aquestes mancances socials, s’aposta per aquest projecte nascut del compromís, la identificació de necessitats, oportunitats comunitàries i relació amb les persones.

Cal promoure iniciatives encarades a la prevenció i a la millora de la qualitat de vida de les persones vulnerables del barri i, treballar per tal que aquestes accions puguin reduir l’exclusió social d’aquestes persones.

Aquest projecte de “Suport als serveis de proximitat i atenció a les persones vulnerables” contempla dues tipologies de serveis:

- El servei de neteja de xoc: ha de permetre millorar les condicions higièniques de les llars de les persones grans i/o persones amb altres problemàtiques socials.
- El servei de suport a l’atenció a les persones vulnerables amb problemàtica econòmica: centrarà la seva actuació en generar intervencions, tant individuals com grupals, per poder pal·liar les conseqüències generades de la pobresa energètica.

El projecte inclou la contractació de:

1 Auxiliar de la llar
1 Tècnic/a de Benestar Social


• Millora de l’ocupabilitat.

El projecte persegueix el foment de l’ocupació mitjançant l’establiment de 3 línies de treball, cada una desglossada amb diferents accions a portar a terme:

1. Millorar l’ocupabilitat de les persones
2. Fomentar i motivar a les persones en la formació professional i l’educació permanent
3. Donar resposta a la demanda de contractació de les empreses del territori

El projecte inclou la contractació de:

1 Orientador/a laboral

• Vincula’t.

Aquest projecte té en compte les peculiaritats del jovent resident al nucli antic, les característiques urbanístiques i l’alta concentració de serveis que el barri ofereix. Es fonamenta en un dels eixos estratègics del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic, la inclusió social a través del foment de la igualtat d’oportunitats.

L’objectiu del projecte “Vincula’t” és atendre i acompanyar el col·lectiu de joves vulnerables del barri reforçant la seva identitat com a agent de canvi proactiu, fomentant la seva autonomia, afavorint una perspectiva de futur amb sentit i incentivant-ne la capacitat de resiliència i la promoció de l’autoestima. En definitiva, que aquestes persones joves se sentin valorades, incloses i que formen part de la societat, no com una càrrega sinó com una possible font de coneixement i d’aprenentatge social. D’aquesta manera, el fil conductor del contingut del projecte anirà dirigit a crear i determinar aquelles activitats, dinàmiques, trobades i sortides que permetin a la persona jove aconseguir aquest empoderament amb ell/a mateix/a i amb el seu voltant, tenint en compte la importància de les relacions interpersonals.

Per això, es fa evident la necessitat d’una figura de proximitat i referència que proporcioni a les persones joves espais amb oportunitats de desenvolupar el seu potencial humà. Espais on regni l’autonomia i la confiança, que fomentin el coneixement, la curiositat, l’esperança i el respecte vers els seus propis projectes vitals i socials a la seva vida i al seu barri. Amb tot es constata la necessitat de la figura d’un/a educadora social que acompanyi la persona jove en el seu desenvolupament personal i grupal alhora que es converteixi en una persona de referència coneixedora dels serveis dirigits al col·lectiu.

El projecte inclou la contractació de:

1 Educador/a social

• La gestió de la diversitat al nucli antic.

La convivència en els barris té dos aspectes centrals: l’assumpció d’uns valors i normes bàsiques compartides per la ciutadania, d’una banda, i de l’altra el reconeixement i respecte de la diversitat. D’aquesta manera, la convivència es construeix en un entorn on les persones interaccionen sobre la base del reconeixement i la confiança en la construcció d’una cultura pública compartida. El veïnatge és un repte permanent, i més en un context com l’actual on la població creix en nombre i diversitat, així com les situacions de vulnerabilitat social.

Aquesta diversitat es veu reflectida en el nucli antic de Torelló i aquesta heterogeneïtat justifica que la cohesió social sigui l’element que vertebri i garanteixi la inclusió de totes les persones que hi conviuen.

Els programes que garanteixen la igualtat d’oportunitats a tots els veïns i veïnes són els que ens han de permetre la construcció i transformació d’un barri més just i amb menys exclusió social, reduint els nivells de vulnerabilitat de tots els segments de població.

El projecte inclou la contractació de:

1 Tècnic/a diversitat i ciutadania

• Viu i conviu al nucli antic.

El projecte “Viu i Conviu al Nucli Antic” actua com a mecanisme aglutinador i generador d’actuacions que potencien el civisme i fomenten la implicació ciutadana per assolir així, un major benestar social i cohesió entre el veïnat i la població. El projecte doncs, reforça l’eix estratègic plantejat en el projecte inicial: “Centre viu, ha de ser un privilegi viure-hi” que contempla la convivència i el respecte, els drets i deures dels ciutadans/es, la qualitat de vida i la participació.
Degut a la versatilitat i globalitat del terme civisme, les tasques de l’equip del projecte esdevenen molt diversificades i adaptables a la realitat social del barri. A grans trets, les principals tasques i funcions que hauran de desenvolupar les persones integrants del projecte són les següents:

- Tasca de carrer. Informació, sensibilització i conscienciació i, detecció de problemes o incidències. Parlem de tasques i accions detectades com a preocupacions dels veïnes i veïnes del Nucli Antic, que cada vegada més ens fan arribar a través de la figura de l’agent cívic.
- Gestió i derivació de les incidències. Estudi de propostes de millora.
- Suport a grups escolars.
- Treball comunitari. Col·laboració i suport en campanyes de sensibilització i informació específiques.
- Suport i implantació d’actuacions concretes.
- Construir un pont d’unió comunicatiu entre l’administració i la ciutadania.

El projecte inclou la contractació de:

3 agents cívics
1 coordinador/a d’agents cívics


• Implementació dels projectes de desenvolupament local per fomentar la dinamització integral, social i econòmica del barri.

El pla de treball es desenvolupa des d’un punt de vista integral i transversal en concordança amb els objectius marcats en el finalitzat projecte d’intervenció integral al nucli antic. D’acord amb l’objectiu estratègic plantejat i els diferents objectius específics el pla de treball planteja 3 línies d’actuació diferents:

LÍNIA 1 - Desenvolupament del projecte ocupacional del barri
LÍNIA 2 - Dinamització sociocomunitària
LÍNIA 3 - Planificació, control, gestió i justificació dels projectes d’actuació al barri

El projecte vol promoure el desenvolupament econòmic per afavorir un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, tot aprofitant una metodologia de treball coordinada i transversal, i compartint els recursos ja existents al territori.

El projecte inclou la contractació de:

1 Tècnic/a de projecte i dinamització comunitària

'Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.
Logoajuntament2019
Ampliar en una finestra emergent
Logo Pladebarris 2019
Ampliar en una finestra emergent
Logo SOC ok
Ampliar en una finestra emergent
Logo Gencat 2019
Ampliar en una finestra emergent
Logo Ministerio 2019
Ampliar en una finestra emergent

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: