Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

L'ARXIU MUNICIPAL DE TORELLÓ

L'AVALUACIÓ DOCUMENTAL

L’Avaluació documental és un procés inclòs en la gestió documental que permet determinar els valors i els períodes de conservació dels documents públics.

El procediment d’avaluació documental als arxiu catalans s’instrumentalitza a través de les anomenades Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAD), que fixen i concreten els terminis de conservació o eliminació, total i parcial, dels documents segons la sèrie documental a la qual pertanyen. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) de la Generalitat és l’òrgan amb competències en matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés a Catalunya, segons el que li atribueix la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents i el Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Entre les seves múltiples funcions, la CNAATD és l’encarregada de proposar l’aprovació de les TAAD al conseller de Cultura i de controlar els procediments de destrucció de documents als arxius públics catalans.

A banda, en l’aplicació de l’avaluació documental s’obtenen eines de gestió bàsica en els centres d’arxiu com són el calendari de conservació i accés i el Registre d’eliminació.

Calendari de conservació i règim d'accés documental


El Calendari de conservació i accés documental, és l’instrument en el qual s’assenyalen les resolucions en termes d’avaluació i nivell d’accés general de cada sèrie documental del Quadre de classificació.


De cada sèrie s’informa sobre la seva disposició relacionada en una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Accés Documental (CNAATD). Així, pel què fa a l’avaluació trobem tres casuístiques diferenciades:

- Conservació Permanent (CP); es conserva la documentació en els casos que existeixi una TAAD que així en fixi la seva disposició. En els casos de sèries documentals no avaluades o pendents d’aplicació de la TAAD corresponent.

- Destrucció (D): s’elimina la documentació en el termini que indica la TAAD corresponent.

- Tria (T); es realitza una tria en els terminis i criteris fixats per la TAAD corresponent.


En l’actualitat, s’està treballant per a la inclusió de més TAAD al calendari de conservació i eliminació de la documentació municipal, així mateix, en la fixació dels criteris d’accés.

REGISTRE D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTS


El registre d’eliminació de documents és un instrument de gestió que informa de tota aquella documentació que ha estat eliminada en aplicació dels tractaments d’avaluació.

Segons fixa el Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents el registre d’eliminació és una eina obligatòria per tots aquells titulars de documentació pública i ha d’estar gestionat pel servei d’arxiu corresponent.

El registre està format pels camps informatius següents: número d’assentament, data de l’eliminació, codi de la TAAD aplicada (si és el cas), títol de la documentació i organisme productor, data de la documentació eliminada i volum total.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: