Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Proveïdors

En compliment de la Disposició Addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en la qual es disposa que transcorregut un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les administracions públiques publicaran en el seu portal web el seu període mig de pagament a proveïdors. Alhora, la Disposició Final segona apartat tercer de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de transparència de les administracions.

Atenent a aquesta normativa en el quadre adjunt es mostra el PMP (període mig de pagament a proveïdors), calculat des de la data de registre de factura fins al pagament efectiu, sens perjudici que quan es desenvolupi la normativa s’ajusti el càlcul.
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: