Ajuntament de Torelló
Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web   
Llibertat presos polítics
Adreces

Serveis

Tràmits

Carrerer

Com arribar

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde o Alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple. L’Alcalde determinarà, mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin d’ostentar tal condició.

Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:
  • L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui
  • Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques

A l'Ajuntament de Torelló, les reunions de la Junta de Govern Local es celebren cada dilluns a les 7 de la tarda, tret dels dies de ple municipal.
Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20
torello@ajtorello.cat
En col·laboració amb: