logo

Ple municipal

Sala de plens
Ampliar en una finestra emergent Sala de plens
El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. En el cas de Torelló, està format per 17 regidors, escollits democràticament en les eleccions municipals, i està presidit per l’alcalde, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

La seva composició, derivada dels resultats de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, és la següent: 7 regidors de CiU; 3 d’ERC-JpT; 3 de CUP-SP; 2 de FEM Torelló i 2 del PSC.

El Ple de Torelló es reuneix amb caràcter ordinari un cop al mes (tret del mes d’agost), habitualment el darrer dilluns de mes, a les 19 hores i a la sala de plens de la Casa de la Vila. Amb caràcter extraordinari, el Ple també es pot reunir quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques i obertes a l’assistència dels veïns.

L’acta de la sessió plenària és el document solemne en el qual es deixa constància dels temes tractats, debatuts i aprovats per la corporació municipal.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20