logo

Organització municipal

Casa de la Vila
Ampliar en una finestra emergent
L'Ajuntament, en exercici de les competències d’autoorganització, va aprovar, en la sessió plenària del 2 de maig de 2012, el Reglament Orgànic Municipal, anomenat ROM, on s’especifiquen totes i cadascuna de les matèries del funcionament polític.

El Reglament Orgànic Municipal té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la Corporació, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Ajuntament de Torelló
NIF: P-0828500-I
C/ Ges d'avall, 5 - 08570 Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50 - Fax 93 850 43 20